Đóng bảo hiểm như thế nào với trường hợp làm việc nhiều công ty?

Đóng bảo hiểm như thế nào với trường hợp làm việc nhiều công ty
Đóng bảo hiểm như thế nào với trường hợp làm việc nhiều công ty?
?Căn cứ pháp lý
– Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014;
– Luật Việc làm năm 2013;
– Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
– Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;
Đóng bảo hiểm như thế nào với trường hợp làm việc nhiều công ty
Đóng bảo hiểm như thế nào với trường hợp làm việc nhiều công ty
?Nội dung
Căn cứ theo các quy định hiện hành, trường hợp người lao động làm việc tại nhiều công ty cùng lúc thì chế độ bảo hiểm được thực hiện như sau:
? Đối với Bảo hiểm xã hội:
– Đối với quỹ hưu trí, tử tuất:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.
– Đối với quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
? Đối với bảo hiểm thất nghiệp
Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013, trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đóng bảo hiểm như thế nào với trường hợp làm việc nhiều công ty
Đóng bảo hiểm như thế nào với trường hợp làm việc nhiều công ty
?Đối với bảo hiểm y tế
Theo khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014), trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.
Như vậy, nếu người lao động làm việc cùng lúc tại nhiều công ty thì đóng bảo hiểm như sau:
– Bảo hiểm xã hội (quỹ hưu trí, tử tuất): đóng tại công ty ký hợp đồng lao động đầu tiên;
– Bảo hiểm xã hội (quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp): đóng ở tất cả các công ty đã ký hợp đồng lao động (tuy nhiên người lao động không cần phải đóng vào quỹ này mà người sử dụng lao động sẽ đóng);
– Bảo hiểm thất nghiệp: đóng tại công ty ký hợp đồng lao động đầu tiên;
– Bảo hiểm y tế: đóng tại công ty ký hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0352796889